środa, 20 lutego 2013

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej...

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej, lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz jednym z warunków przyznania prawa do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej
Uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego wiąże się ze spełnieniem warunku podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres oraz wieku (w przypadku emerytury rolniczej) lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (w przypadku renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy). Uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego nie zależy więc od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, z wyjątkiem emerytury rolniczej tzw.wcześniejszej. Natomiast, jeżeli emeryt lub rencista lub jego małżonek jest właścicielem (współwłaścicielem) albo ma w swoim posiadaniu gospodarstwo rolne, wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega częściowemu zawieszeniu (zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury lub renty, a w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. - części stanowiącej 95% emerytury podstawowej).
Instytucja zawieszenia wypłaty emerytury lub renty rolniczej w przypadku prowadzenia przez świadczeniobiorcę działalności rolniczej została uregulowana w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepis ten w sposób wyczerpujący precyzuje zasady zawieszania rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a ust. 4 tego artykułu definiuje zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej na potrzeby tej zawieszalności.
W myśl tej ustawowej definicji, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:
 1. gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

  a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

  b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

  c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

  d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
 2. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
 3. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 4. własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
Zatem przy ocenie, czy nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (a w konsekwencji - czy jest możliwość wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego bądź uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej), KRUS stosuje przepis artykułu 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Chcąc spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, emeryt (rencista) powinien przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.

Najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa rolnego są:
 • umowa darowizny - w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,
 • umowa o dożywocie - umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,
 • umowa sprzedaży - umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela, a ten przyjmuje to gospodarstwo za umowną cenę.
Jeżeli emeryt lub rencista chciałby wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego, a nie może znaleźć nabywcy, gospodarstwo rolne może zostać przejęte za odpłatnością przez Agencję Nieruchomości Rolnych na Skarb Państwa.

Przejęcie gospodarstwa następuje na wniosek właściciela gruntów, ale tylko wtedy, gdy rolnik lub jego małżonek ma ustalone prawo do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie zawarł umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej  ich oszacowaniu wg przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przejęcie gospodarstwa rolnego i ustalenie odpłatności następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Emeryt lub rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Z tym, że aby Zapoczątkowuje pobieranie plikuumowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej - oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego - musi spełniać warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (warunki te zostały przedstawione wyżej). Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną. Umowa dzierżawy, aby wywarła skutek prawny, musi być ponadto zgłoszona do  ewidencji gruntów i budynków. Fakt zgłoszenia do ewidencji gruntów i budynków powinien być odnotowany na umowie i potwierdzony przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego ewidencję.
Emeryt lub rencista jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia KRUS o każdym przypadku ustania umowy dzierżawy lub zmiany osoby dzierżawcy z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem okresu, na który została zawarta.
Emeryt lub rencista powinien również powiadomić KRUS o zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy dzierżawcą gospodarstwa rolnego a córką/synem wydzierżawiającego.

W przypadku zerwania umowy dzierżawy - umowa taka może być zawarta ponownie, z tym, że aby nowa umowa dzierżawy była podstawą do podjęcia wypłaty pełnej emerytury lub renty, bądź przyznania prawa do wcześniejszej emerytury, musi spełniać wszystkie przedstawione wyżej warunki, a więc powinna być również zawarta co najmniej na  10 lat.
Należy zaznaczyć, że w interesie emeryta lub rencisty jest, aby stosowny dokument świadczący o przekazaniu gospodarstwa rolnego (akt notarialny, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna) dostarczyć do OR/PT KRUS, która to jednostka wypłaca emeryturę lub rentę. Dokument ten jest bowiem uznawany za wniosek o podjęcie wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej.
Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wznowienie zawieszonej wypłaty części uzupełniającej emerytury/renty następuje na wniosek.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje, w ściśle określonych przypadkach, wypłatę 50% lub 75% albo 100% części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, mimo że emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.
Część uzupełniająca emerytury lub renty rolniczej jest wypłacana w 50% w następujących sytuacjach:
 • emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej,  z tym że po upływie dwóch lat od tego wypadku lub od zachorowania na tę chorobę część uzupełniająca jest zawieszana w całości, chyba że przed upływem tego okresu świadczeniobiorca zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej lub zaszły okoliczności pozwalające na wypłatę części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej,
 • rencista pobiera okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez dwa lata.
Część uzupełniającą emerytury lub renty rolniczej wypłaca się w 75%, jeżeli:
 • emeryt lub rencista nie zawarł umowy z następcą i nie ma możliwości sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego co najmniej po cenie odpowiadającej   ich oszacowaniu według przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa albo:
 • trwają czynności zmierzające do wywłaszczenia tych nieruchomości, ich wykupu na cel uzasadniający wywłaszczenie albo do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • nieruchomości te są położone w strefie ochronnej lub na innym obszarze specjalnym, utworzonym na podstawie odrębnych przepisów w związku z wprowadzeniem ograniczeń w użytkowaniu gruntów rolnych albo w celach ochronnych.
Część uzupełniającą emerytury lub renty rolniczej wypłaca się w 100%, jeżeli:
 • rencista lub emeryt, uprawniony do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy.
Zmiana ta została wprowadzona przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r.  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Wypłata części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej nie ulegnie zawieszeniu przez okres jednego roku, gdy emeryt (rencista) podejmie działalność rolniczą na gruntach:
 • nabytych w drodze dziedziczenia lub
 • uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustała wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego lub
 • odzyskanych w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od emeryta lub rencisty - umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.
Okres 12. miesięcy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wymienione wyżej okoliczności zaistniały. Jeżeli po tym okresie emeryt lub rencista nie udowodni, że zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej na ww. gruntach lub nie zajdą okoliczności pozwalające na wypłatę części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej, część uzupełniająca zostanie zawieszona w całości lub określonej części.
Natomiast w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej polegającego na przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej, wypłata części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej ulega zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat.
Od wydanych przez KRUS decyzji w sprawach dotyczących zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/zaprzestanie-prowadzenia-dzialalnosci-rolniczej/

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:
 1. osiągnął wiek emerytalny,
 2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637) od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna) będą mogły ubiegać się wyłącznie: kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o 1 miesiąc w każdym kwartale (szczegóły w dalszej części).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącznie warunki dotyczące:
 1. wieku 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
 2. podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez powołaną ustawę z dnia 11 maja 2012 r., emerytura wcześniejsza będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy wymienione wyżej  warunki spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.
Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy:
 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.
Przepisy emerytalne to przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
Okresów, o których mowa wyżej, nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.).
Prawo do emerytury rolniczej uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która poza wymaganym wiekiem oraz zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”), będzie legitymować się co najmniej 25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej. Niemniej osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

Zobacz także:

Naturalność i swoboda wypowiedzi


Nie ma nic bardziej naturalnego wśród ludzi, niż swobodna wymiana myśli. Taka wymiana myśli jest nie tylko przyjemna, ale twórcza i inspirująca. Burze mózgów prowadzą do wspaniałych rozwiązań, służących całej ludzkości. Kraje, w których na jakieś tematy nie wolno rozmawiać i grożą za to sankcje – to kraje totalitarne, reżimowe w których są łamane elementarne prawa człowieka oraz w których rządzi tyran lub tyraniczny rząd, który innym obywatelom tego kraju narzuca swoje zdanie, prawa, styl życia – po prostu wszystko. Z reguły takie kraje, to kraje w których obywatele cierpią i są nieszczęśliwi. Cenzura – to właśnie symbol takich krajów. Polska była takim krajem przez pół stulecia. Za wypowiedzi niewygodne dla ówczesnych komunistycznych władz – karano ich wyrazicieli. Zamykano do więzień, a nawet mordowano. To były bardzo złe czasy, w których nasz naród był uciśniony i cierpiał wielce. Obecnie Polska jest krajem demokratycznym, wolnym, w którym wg konstytucji szanowane są prawa człowieka, w tym prawo do swobody wypowiedzi. Wszelkie samozwańcze regulaminy nie mają prawa bytu, gdyż kłócą się z podstawowymi wolnościami obywatelskimi, zwłaszcza takimi, które są zapisane w najwyższym prawie danego kraju czyli w konstytucji. Zgodnie z naszym polskim prawem, zgodnie z naszą konstytucją – każdy obywatel ma prawo do swobodnej wypowiedzi i nikt, ale to nikt nie ma prawa mu tego zabraniać, zamykać mu ust, czy w jakikolwiek inny sposób szykanować i zabraniać swobodnej wypowiedzi. Do szykan należy: najeżdżanie na człowieka, który się swobodnie wypowiedział, usuwanie jego postów, a także banowanie jego nicka. Jest to wysoce karygodny proceder, któremu ja jako osoba wolna i szanująca siebie i drugiego człowieka się sprzeciwiam.

Wprowadzanie na siłę wszędzie i pod każdym pozorem sztucznych, nadmiernych ograniczeń, zakazów, nakazów – drażni mnie i męczy wielce. Wystarczy w zupełności, że nasz rząd, sejm i senat zajebiście komplikują nam życie na co dzień – nie potrzebujemy kolejnych upierdliwych regulaminów, zakazów, nakazów itp.

Nie mogąc się pogodzić z łamaniem elementarnych praw obywatelskich w tym przypadku wolności wypowiedzi – zapraszam wszystkich tych, którzy nie przepadają za byciem upychanym w ciasną szufladę i dopychanym  kolanem, aby się ze swoją wszechstronnością zainteresowań i wypowiedzi zmieścili w tejże dusznej, zapyziałej szufladzie – założyłam forum naturalni:
www.forumnaturalni.blogspot.com na którym to forum panuje pełna swoboda wypowiedzi. Jest to forum dla ludzi, którzy kochają naturę i życie w zgodzie z naturą, a swobodne wypowiedzi do takich właśnie naturalnych zjawisk należą.
Przeto zapraszam wszystkich wolnomyślicieli, a zwłaszcza takich, którzy całym sercem miłują naturę i wszystko co naturalne do śmiałych wypowiedzi. Jeśli zejdziecie z tematu – nie będę strzelać :)


niedziela, 17 lutego 2013

Dereń jadalny właściwy

Dereń jadalny (Cornus mas) zwany też dereniem właściwym, jest starą rośliną owocową wykorzystywaną przez człowieka od tysiącleci. W ciągu ostatnich stu lat poszedł jednak nieco w zapomnienie i dopiero obecnie wraz z trendem przywracania do uprawy starych odmian roślin owocowych zaczyna być o nim znów głośniej.

Krzewy derenia jadalnego osiągają przeciętnie wysokość ok. 5m., nie mają specjalnych wymagań i są wysoce mrozoodporne. Źle będą rosnąć jedynie na terenach podmokłych i na jałowym piasku. W przeciwieństwie do innych roślin sadowniczych nie wymagają praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych jak opryski czy przycinanie, a raz posadzona roślina będzie owocować przez wiele dziesiątek lat. Dereń nie lubi podsypywania nawozami sztucznymi. Najodpowiedniejszym dla niego nawozem jest przekompostowany obornik owczy bądź koński.

Dereń właściwy zakwita jako jeden z pierwszych krzewów na przedwiośniu tysiącami drobnych żółtych kwiatków, które stanowią cenny pożytek pszczeli.

Owoce derenia dojrzewają jesienią i u form dzikich mają ciemnoczerwony kolor, owalny kształt i długość ok. 2cm. Są zdrowe i smaczne – można je spożywać na surowo lub w przetworach na wiele sposobów. Nalewka przyrządzona na owocach derenia, czyli dereniówka, jest przez wielu koneserów uznawana za najlepszą nalewkę w ogóle.

środa, 13 lutego 2013

Podłość aparatu rządzącego nie zna granic!

Indianka odkryła rzecz straszną – według wyjątkowo parszywie i wrogo przeciwko rolnikom sformułowanym porąbanym przepisom – rolnikom płacącym składki KRUS nie należy się żadna emerytura, ani renta! Płacą przymusowy KRUS przez lata za friko! To wymuszona danina, która im nie gwarantuje emerytury ni renty! Aby dostać 10zł chorobowego za dzień choroby – muszą być chorzy jednym ciągiem minimum 30 dni! Jeśli rolnik choruje 29 dni – nie dostanie ani grosza!

Rolnicy emeryturę lub rentę mogą dostać tylko i wyłącznie pod warunkiem – że ODDADZĄ SWOJĄ WŁASNĄ ZIEMIĘ!

Takie prawo to bezprawie! To jest rozbój w biały dzień! To jakieś prehistoryczne, kacapowskie przepisy! Chyba Stalin je wymyślił, by zgnoić polskiego rolnika! A oni na górze kombinują żeby jeszcze bardziej rolników skrzywdzić! Chcą ich zmusić do płacenia jeszcze wyższego haraczu, bo w wysokości 800zł miesięcznie! W ten sposób zapewne planują zrujnować wszystkich biednych rolników, bo większości rolników nie stać na taki haracz! Władze chcą, by rolnik płacił 10.000zł haraczu rocznie przez całe lata, a na koniec, gdy już nie będzie w stanie pracować – by oddał im za darmochę swoją ukochaną ziemię!!! :((( W tym kraju nie ma żadnego poszanowania człowieka, ani jego pracy, ani jego własności!!! :( Władza pcha swe pazerne łapska do kieszeni zwykłych, skromnych ludzi! Wysysa z nas krew! Zaciska nam pętle na szyi! Pora to zmienić! Niech sobie wezmą te chore przepisy i się nażrą nimi! Niech oni do kur... y nędzy przestaną się nam wpieprzać do naszego gospodarzenia i życia!!!

Ps. Od paru dni Indiance Internet szwankuje w dziwaczny sposób. Bym usilnie prosiła, aby pieprzony ubek spier...ł z mojego łącza!

wtorek, 12 lutego 2013

Wymiana nasion i sztobrów

Oto lista nasion i sztobrów którymi się mogę wymienić:
Mam do wymiany sztobry: alyczy, malin, troszkę bzu czarnego i może porzeczkę czerwoną.
Poszukuję głównie sztobrów innych roślin żywopłotowych typu dereń czerwony, dereń jadalny, porzeczki czarne, białe, czerwone, borówki, jagody, jeżyny.

Nasiona drzew wysokopiennych tradycyjnych, a zwłaszcza ich odrosty.
Także interesuje mnie groszek pachnący, fasola ozdobna, nasturcje różne, kabaczki, oberżyny, bazylia cytrynowa, cynamonowa i inne bazylie i przyprawy, papryczki ostre doniczkowe, malwa wieloletnia, nasiona pigwy.

Także rośłiny egzotyczne, a nadające się do uprawy w polskim klimacie, lub w doniczkach. Np. maca, topinambury.

Krzewy i drzewa ozdobne oraz owocowe np. morwa, dereń jadalny, jaśmin.
Poszukuję nasion starych odmian warzyw i owoców.
Lista nasion jakie mam na wymianę w tym roku:
 1. Niebieski skrzydlaty kwiatek – to krzewinka ok. 70cm wysoka, kwitnie na niebiesko, potem gdy przekształca się w owoc – zewnętrzne listki robią się czarno-zielone, a w środku znajduje się podobny do oliwki owoc, który zawiera kilkadziesiąt drobnych, czarnych nasion.
 2. Nasiona winogron
 3. Pomarańczowa miechunka – bylina wieloletnia, ma lampionowate owoce, nadaje się na susz 
 4. Róża rosa rugosa – róża marszczona, jaskrawo różowa – przepięknie kwitnie i długo. Krzew różany. http://www.sadowniczy.pl/product-pol-23630-Roza-pomarszczona-10-szt-20-30cm-.html
 5. Aksamitka wysoka – żółta i być może pomarańczowa, odstrasza nicienie od warzyw, długo kwitnie.
 6. Malwa – mix – może być urosnąć biała, czarna, jasnoróżowa, różowa, wysoka, ładna roślina, typowo wiejska ozdoba ogrodów, można ją używać jako szpaler ozdobny. Wyrasta do ok. 2 metrów wysokości.
 7. Fasola włoska, ma taki szlaczek na ziarnie.
 8. Trzmielina – ozdobny krzew o jaskrawo różowych owocach i pomarańczowym nasionach, mrozoodporny krzew, niekiedy niewysokie drzewo
 9. Mak spożywczy, fioletowy – ma duże owocniki i wykształca dużo jadalnych nasion
 10. Drzewo ozdobne kolbiaste sumak odurzający – ozdobne drzewo które wykształca kwiatostany zamieniające się następnie w ciemne kolby – bardzo dekoracyjna roślina http://pl.wikipedia.org/wiki/Sumak_odurzaj%C4%85cy
 11. “Malwinki” – kwiatuszki przypominające malwy, roślina rośnie do wysokości ok. 50-70cm, na krzewince jest wiele pojedynczych różowych lub niebieskich kwiatków
 12. śnieguliczka – krzew żywopłotowy – kwitnie i owocuje na biało, popularna roślina żywopłotowa w miastach zwłaszcza
 13. papryka czerwona, słodka
 14. włochaczek – pnącze na płoty, kwitnie, a potem kwiaty zamieniają się w takie włochate nasienniki http://www.swiatkwiatow.pl/powojnik-tangucki-clematis-tangutica-id231.html
 15. dynia olbrzymia – bardzo smaczna zarówno niedojrzała jak i dojrzała, niedojrzała nadaje się na surowe sałatki, na leczo, a dojrzała na dżemy, sosy, pasty http://www.garnek.pl/indianka/23446029/dynie-jak-gdynie
 16. cukinia zielona
 17. nasturcja – piękne pnącze, dorasta do 3-4m długości, na płoty, altany. Jadalne liście i kwiaty, dobre do sałatek.
 18. żołędzie nasiona dębu - dąb to nie tylko szlachetne drzewo, ale i zioło. W pobliżu dębu rosną najszlachetniejsze grzyby typu prawdziwki, borowiki. Tworzy odpowiednią dla nich mikoryzę.
Wiosną mogę wymienić się sadzonkami malin, bzu fioletowego, bzu czarnego, sadzonkami olszy.

Piwonia

Piwonia to mój ulubiony kwiat z czasów dzieciństwa :)
Babcia miała cudowne czerwone, białe i różowe piwownie :)
Uwielbiałam wciskać w ich kielichy mój ciekawy nosek i upajać się ich zapachem :)

poniedziałek, 11 lutego 2013

Protest rolników i ich postulaty

Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego 
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
(grudzień 2012 r.)

Brak realizacji większości ustaleń z dnia 18 czerwca i 04 lipca 2012 r., dokonanych w trakcie spotkań z Prezesem ANR oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmusił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia w Szczecinie w dniu 05 grudnia 2012 roku, kolejnej akcji protestacyjnej.

Ustalenia KP RWZ i P ANR_18.06.2012

Domagamy się:

1. Wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

2. Uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych.

3. Objęcie tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów.

4. Przygotowania rozwiązań prawnych wzorowanych na innych krajach UE ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i wspierających rodzinny charakter gospodarstw rolnych.

5. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie. Naszym zdaniem będzie on dodatkowym obciążeniem finansowym w momencie kryzysu na wsi i pogłębi niekonkurencyjność polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej.

6. Domagamy się kompleksowych działań Rządu RP w kwestii wyrównania warunków konkurencji polskich rolników wobec rolników starej „Piętnastki” poprzez wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych w nowej perspektywie finansowej.

7. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu tzw. programu zazielenienia (7 % wyłączeń z uprawy) szczególnie w kontekście zalegalizowania upraw GMO w naszym kraju.

8. Żądamy wyraźnego i zdecydowanego sprzeciwu polskiej delegacji w kwestii cięć środków finansowych na Wspólną Politykę Rolną w ramach negocjacji najnowszej propozycji Budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

9. Domagamy się zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej o potrąceniu rolnikom części krajowych płatności UPO, w ramach systemu modulacji dla gospodarstw o płatnościach całkowitych ponad 5000 €. Redukcja szczególnie negatywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw i obszarów wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

10. Żądamy wstrzymania procesu prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego które są obecnie prywatyzowane bez czynnego udziału rolników.

11. Wnosimy o utrzymanie obecnego systemu ubezpieczeń społecznych w ramach KRUS i zmiany niesprawiedliwych zapisów ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

12. Domaga się zwiększenia limitów zużycia paliwa rolniczego do 120 l/hektar i zwrotu pełnej akcyzy.

13. Domagamy się wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży. Przepisy sanitarne dotyczące takiej działalności powinny być dostosowane do skali oraz sezonowości produkcji. Obecny stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw i umożliwić konsumentom dostęp do lokalnych produktów.

14. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec próby zalegalizowania upraw GMO w naszym kraju poprzez nową ustawę o nasiennictwie uchylającą zakaz obrotu nasionami GMO. Gwarancję na zakaz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych GMO może jedynie dać zapis ustawowy pozostający pod kontrolą Parlamentu, a nie rozporządzenie o nieznanej treści, które ma być wprowadzone w przyszłości.

( – )
Edward KOSMAL
Przewodniczący MKP RWZ

( – )
Jan KOZAK

 
 

sobota, 9 lutego 2013

Bez czarny


Rośnie u mnie także bez czarny i ten staram się rozmnożyć – z powodzeniem - już go tutaj co nieco rozmnożyłam. Tę roślinę bardzo polubiłam, bo jest niezwykle pożyteczna – ma ogromne właściwości uzdrawiające – to wiejska apteka. Ponadto ładnie wygląda i kwitnie. Jedną z takich starych zniszczonych roślin rosnących pod oborą już dość dawno temu wycięłam. Teraz widzę, że niepotrzebnie :) Ale naprawię ten czyn. Właściwie już naprawiłam. Posiałam dziki bez i rośnie pod oborą, tylko z drugiej strony. Niestety, kozy sadzonkę dojrzały i już jest o połowę krótsza. Ale zabezpieczę ją skutecznie przed kozami. Bez to nie tylko wartościowe owoce dla drobiu, ale także roślina odstraszająca gryzonie. Ma też kilka innych zalet o których poniżej. Jak dla mnie duże znaczenie ma fakt, że jest to krzew/drzewo mrozoodporne. Mieszkam w polskim biegunie zimna – na Mazurach Garbatych – i tutaj trzeba sadzić takie drzewa i krzewy, które potrafią przetrwać mrozy 40 stopniowe. Nie co roku się takie mrozy zdarzają – ale zdarzają. Częściej jest to około minus 30 stopni.
“Bez czarny, dziki bez czarny. Inne zwyczajowe nazwy polskie: bez lekarski, bez pospolity, bzowina, bzina, buzina, hyczka.
Biologia i ekologia
Rozwój
Fanerofit. Kwitnie od maja do czerwca, czasami do lipca. Pręciki i słupek dojrzewają równocześnie, kwiaty zapylane są przez owady[8]. Owoce dojrzewają od końca sierpnia do października i utrzymują się na roślinie w postaci zwisających owocostanów[10]. Rozsiewane są przez ptaki, które zjadają owoce, nie trawią jednak nasion. Dzięki temu wraz z ich odchodami rozsiewane są one nieraz na duże odległości (ornitochoria, endochoria)[11].
Siedlisko
Rośnie w lasach i zaroślach, w polskich górach po regiel dolny[5]. Preferuje gleby żyzne i bogate w związki azotowe[4]. W Europie jego zasięg pionowy wynosi 0–1600 m n.p.m.[12].
Cechy fitochemiczne
Gałązki, liście i owoce wydzielają nieprzyjemny, a kwiaty odurzający zapach. Wszystkie części rośliny zawierają w różnej ilości trujący glikozyd sambunigrynę. Ponadto kwiaty zawierają olejki eteryczne, flawonoidy (kwercetyna, rutyna, kemferol), kwasy organiczne, garbniki, sole mineralne, owoce antocyjany, 20% cukrów, 3,5% pektyn, kwasy organiczne, witaminy, karotenoidy, garbniki i sole mineralne[9].
Zastosowanie[edytuj]
Roślina lecznicza:
Surowiec zielarski. Według Farmakopea Polska surowcem zielarskim są kwiaty (Flos Sambuci) i dojrzałe (czarne) owoce (Fructus Sambuci)[4]. Jednakże własności lecznicze mają także kora (Cortex Sambuci), korzenie (Radix Sambuci) i liście (Folium Sambuci)[16].
Działanie: kwiaty działają moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo, wykrztuśnie, a zewnętrznie także przeciwzapalnie. Owoce mają własności przeczyszczające, działają napotnie, moczopędnie, przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i odtruwająco[9].
Zastosowanie w lecznictwie: Napary z kwiatów są używane przy przeziębieniach, do leczenia różnego rodzaju nieżytów i stanów zapalnych dróg oddechowych i chorób reumatycznych. Z owoców zazwyczaj wykonuje się odwary używane do leczenia migreny, nerwobólów, biegunki, chorób reumatycznych, i neurologicznych, a dzięki ich własnościom odtruwającym także przy zaburzeniach przemiany materii. Zewnętrznie naparami z kwiatów przemywa się skórę przy zapaleniach skóry, wypryskach skórnych i oparzeniach, płucze jamę ustną i gardło przy stanach zapalnych oraz przemywa oczy przy zapaleniu spojówek[9]. Napary z kwiatów bzu czarnego przy przeziębieniach mają wielokrotnie silniejsze działanie, niż napary z lipy. Kora z dwu i trzyletnich gałązek w medycynie ludowej była używana jako środek moczopędny silniej działający niż kwiaty i owoce. Kwiaty bzu czarnego łącznie z rumiankiem są używane do zmniejszenia bólów menstruacyjnych. Niektórzy polecają w tym celu stosować mieszankę kwiatów bzu czarnego, rumianku i ruty zwyczajnej. Wyciągi z owoców maja także słabe działanie przeciwbólowe. Mogą być używane do przemywania jamy ustnej po usunięcia zęba i przy porażeniu nerwu twarzowego[4].
Zbiór i suszenie: Kwiaty zbiera się w dzień słoneczny, gdy rozkwitną, lecz nie przekwitają. Należy unikać zbierania surowca przegniłego lub wyschniętego (zbrązowiałego), gdyż powoduje on gnicie pozostałego surowca przy suszeniu. Kwiaty ścina się całymi baldachami. Najlepiej suszyć w miejscu przewiewnym i suchym, cienką warstwą, w temperaturze nie wyższej niż 35 stopni Celsjusza. Dobry surowiec nie może się zaparzyć i ma kolor białawo-żółty (brązowy należy odrzucać już podczas suszenia). Owoce najlepiej zbierać po deszczowym dniu, ale w słoneczny dzień, kiedy są w większości w pełni dojrzałe (mają kolor czarnofioletowy). Odrzuca się zielone i niedojrzałe, gdyż zawierają duże ilości sambunigryny[4][17].
Dawniej kwiatów używano do pobudzenia laktacji u kobiet karmiących[4].
Gąbczasty rdzeń pędów używany był w technice mikroskopowej do sporządzania preparatów, a w zegarmistrzostwie do czyszczenia delikatnych mechanizmów[4].
Soku z owoców używano dawniej do farbowania brwi i rzęs, podbarwiania win oraz farbowania jedwabiu na oliwkowo[4].
Surowiec kosmetyczny. Wyciągi są wykorzystywane do wytwarzania maseczek kosmetycznych i kremów. Szczególnie bez czarny nadaje się do pielęgnacji skóry starzejącej się, gdyż działa zmiękczająco, przeciwzmarszczkowo i wybielająco[4].
Owoce są pokarmem ptaków leśnych[9].
Owoce nie nadają się do spożycia na surowo. Jednak z dojrzałych owoców można robić konfitury, dżemy, kisiele, soki, można je także suszyć. Zawierają cukry, witaminy (głównie B i C), kwasy organiczne i inne związki[4]. Muszą być jednak dojrzałe i ugotowane, gdyż gotowanie usuwa zawarta w nich truciznę[17].
Roślina ozdobna. Czasami bywa uprawiany w parkach i przydomowych ogródkach jako krzew ozdobny. Oprócz formy typowej istnieją odmiany ozdobne. Walorami ozdobnymi są piękne kwiatostany, a także owoce[18]. Ma walory nie tylko dekoracyjne: jego zapach odstrasza szczury i myszy, a także owady[4].
Z pędów (gałązki z liśćmi) otrzymuje się wywary używane do ekologicznego zwalczania kretów, norników, rolnic, bielinka kapustnika i mszyc[10].
Własności trujące[edytuj]
We wszystkich częściach świeżej rośliny występuje sambunigryna i sambucyna, które dla ludzi w większych ilościach są trujące[11]. Jednakże wyższa temperatura (gotowanie czy smażenie bez przykrycia) usuwa ich własności trujące. Najczęściej dochodzi do zatrucia w wyniku spożycia niedojrzałych owoców. Objawami zatrucia są: osłabienie, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, przyspieszenie tętna i zaburzenia oddychania aż do duszności włącznie. Pierwsza pomoc polega na sprowokowaniu wymiotów i płukaniu żołądka. Konieczna pomoc lekarza[17].
Uprawa[edytuj]

W Polsce jest w pełni mrozoodporny
(strefy mrozoodporności 4–9). Jest łatwy w uprawie. Nie ma specjalnych wymagań, wystarcza mu zwykła, półprzepuszczalna ziemia w ogrodzie. Może rosnąć w pełnym słońcu lub w półcieniu. Rozmnaża się go z nasion wysiewanych jesienią, lub przez sadzonki pędowe pobierane latem lub zimą. Aby zachować walory dekoracyjne należy starsze pędy wycinać, a młodsze przycinać w połowie długości[18].

Czeremcha


Ostatnio zainteresowała mnie czeremcha, z racji tej, że kilka sztuk jej rośnie na mojej ziemi.  Właściwie parę, bo te pozostała są uszkodzone przez wichry lub zaatakowane przez grzyby. Czeremcha wiosną pięknie kwitnie i pachnie, ale wyczytałam, że nie jest dobrze ją uprawiać w pobliżu sadów. Jednak to ładne drzewo i myślę, że kilka sztuk warto zachować po tym, co poniżej wyczytałam - nie tylko ładnie wygląda i kwitnie, ale także jest to drzewo pożyteczne. Owoce są jadalne i nadają się na nalewki, a inne części drzewa jako naturalne medykamenty, plus drewno jest cennym surowcem meblarskim i do wyrobu drobnych przedmiotów drewnianych. Więc niech rośnie :)

"Czeremcha zwyczajna – gatunek drzewa lub dużego krzewu z rodziny różowatych. Znana także pod nazwami: czeremcha pospolita, śliwa kocierpka, trzemcha, czeremucha, smrodynia. Występuje w całej Europie, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. W Polsce jest rośliną pospolitą.

Drewno
Dosyć twarde i sprężyste, o drobnych słojach.

Cechy fitochemiczne
Związki lotne wydzielane przez kwiaty zawierają dużo bakteriobójczych fitoncydów. Kora, liście i kwiaty roztarte w palcach wydzielają silny, nieprzyjemny zapach. Kora i pąki liściowe zawierają glikozydy cyjanogenne (prulaurazyna, prunazyna). Nasiona zawierają amigdalinę (ok. 1,5%), która łatwo ulega hydrolitycznemu rozkładowi, dając w efekcie silnie trujący cyjanowodór (kwas pruski).

Rozwój
Kwitnie w kwietniu i w maju. Kwiaty przedsłupne, owadopylne. Roślina miododajna. Owoce dojrzewają we wrześniu – październiku. Nasiona rozsiewane są przez ptaki.

Siedlisko
Olsy, lasy mieszane, zarośla, łęgi, wzdłuż rzek, strumieni i brzegów jezior[2]. Lubi gleby bogatsze, dość wilgotne, preferuje stanowiska częściowo zacienione.
Zastosowanie

Roślina ozdobna
Bywa sadzona w parkach i przy drogach. Stosowana w zadrzewieniach krajobrazowych na podmokłych terenach.

Roślina jadalna
Owoce są jadalne, z lekkim gorzkawym posmakiem (im później zebrane, tym mniej gorzkie). Po wysuszeniu wykorzystywane są na Syberii jako składnik nalewek i przyprawa do pierogów.

Roślina lecznicza
W medycynie ludowej uznawana była za roślinę leczniczą – m.in. młode liście zawierają glikozydowe związki lotne o własnościach odkażających, bakteriobójczych, a także toksycznych dla wielu owadów. Surowcem zielarskim jest kora czeremchy pozyskiwana z młodych gałązek, razem z pąkami liściowymi. Używana była w medycynie ludowej jako środek ściągający, moczopędny i przeciwreumatyczny.
Surowiec drzewny
Drewno wykorzystywane jest na niewielkie wyroby stolarskie.
Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeremcha_pospolita

czwartek, 7 lutego 2013

Domy z gliny

Domy z gliny są bardzo zdrowe, naturalne. Dają dobry klimat wewnątrz. Ja mam u siebie obory i dom zbudowane przy użyciu gliny jako spoiwa. Jako, że na mojej ziemi jest mnóstwo wspaniałej gliny - rozważam wykorzystanie jej do tworzenia drobnych budowli ogrodowych, a także nieco większych gospodarczych typu składziki, kurniki, budy dla psów czy domki dla gęsi.

Ale najpierw trzeba będzie połatać istniejąca oborę i stajnię...
Tak sobie myślę, że skoro mam taki cudny, wydajny piec - może by wypalać własne cegły?

Przykład budowy domu z gliny:
https://picasaweb.google.com/105053356058034363691/EarthhandsandhousesWorkshopGaleriaWiejskaWPrzelomce#slideshow/5504164514074573330

środa, 6 lutego 2013

Nowe życie starego szkła


Indianka utknęła w kuchni. Robi nic ;), czyli: zmywa i szoruje stare, mocno zakurzone i zabłocone słoiczki, pochodzące jeszcze z czasów prehistorycznych, czyli znalezione po poprzednich właścicielach gospodarstwa. Znaleziska dokonała na strychu, w piwnicy i w oborze dawno temu. Słoiki i butelki już jakiś czas temu zebrała w worki i miała chęć je wyszorować by ponownie spożytkować, ale jakoś czasu na to nie było. Tzn. dawniej nie miała bieżącej wody w domu i zmywanie polegało na łapaniu deszczu do wiader, podgrzewaniu ich Słońcem w ciągu upalnego dnia i następnie zmywanie namoczonych naczyń z dodatkiem płynu w ciepłej, nagrzanej Słońcem wody. Wtedy część słoików zmyła. Większość ktoś wyniósł do piwnicy i wstawił w ciemny kąt, gdzie zostały zapomniane na kilka lat. Indianka je niedawno odnalazła, przyniosła do kuchni, namoczyła, odmoczyła, wyszorowała i wysuszyła. Stoją teraz lśniące na suszarkach. Zużyła na tę czynność kilka godzin, ale warto było.

Przydadzą się, a trzeba wykorzystać gorącą wodę stojącą na piecu. Latem Indianka tak często nie pali w piecu, a wodę szkoda grzać bojlerem, bo prąd potwornie drogi. Ekonomicznej jest szorować takie ilości starych słoików zimą, gdy na piecu stoi mnóstwo gorącej wody.
Najciężej było usunąć stare, przyschnięte etykiety. Słoiczki są bez wieczek, ale wieczka można do nich spróbować dokupić, dopasować. Indianka liczy na to, że przynajmniej część wieczek znajdzie gdzieś na strychu, bo je tam kiedyś umyte wyniosła. A jak nie – gdy będzie jakaś kasa – zamówi różne wieczka i dopasuje co się da. Taka ilość słoiczków i butelek to duża oszczędność na opakowaniach do przechowywania żywności. Nawet te małe słoiczki się przydadzą do różności. Są też buteleczki bardzo kształtne, nadające się idealnie na maleńkie wazoniki. Mogą one być użyte w obecnej postaci jako wazoniki, lub wykończone dekoracyjnie, np. przy użyciu farb do szkła lub owinięte czymś ozdobnym. Buteleczki są na tyle zgrabne, że Indianka zostawi je w obecnej postaci. Prostota też ma wdzięk.

Link na temat recyclingu: (w języku angielskim)
Recycling is a process using materials (waste) into new products to prevent waste of potentially useful materials, reduce the consumption of fresh raw materials, reduce energy usage, reduce air pollution (from incineration) and water pollution (from landfilling) by reducing the need for "conventional" waste disposal, and lower greenhouse gas emissions as compared to plastic production
http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling

Inspiracje


Jest taka fajna stronka w sieci, która prezentuje gustownie, kreatywnie, artystycznie urządzone wnętrza domów mieszkalnych. Są to fotografie kuchni, łazienek, pokoi. Niektóre luksusowe, pełne przepychu, inne ascetyczne, surowe, ale także pełne uroku i wręcz magii. Z wielką przyjemnością lubię oglądać te obrazki, delektować się nimi i czerpać z nich inspiracje.

Mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się wyremontować moją kuchnię wg moich marzeń.
Czekam na ten dzień już 10 lat :) Póki co, oglądam te obrazki i podlegam rosnącej inspiracji :)
Niektóre z tych zdjęć dodają otuchy, bo przedstawiają pomieszczenia urządzone bez nadmiernych kosztów – po prostu umiejętnie dobrane sprzęty i dodatki, które tworzą klimat – w niekoniecznie wykafelkowanej i wyszpachlowanej na gładko kuchni czy sypialni. Gdzieniegdzie właśnie surowe ściany pokazują i wręcz eksponują stare cegły lub kamienie. W związku z tym, postanowiłam, że zrobię coś z moją kuchnią, by mi się w niej przyjemniej przebywało. Tym bardziej, że spędzam w niej dużo czasu – gotuję, zmywam, smażę konfitury, sosy i zupy do przetworów, wyrabiam sery twarogowe, a także wysiewam warzywa w doniczkach i pojemnikach no i oczywiście palę w piecu umiejętnie, by było ciepło w całym domku :)

Wczoraj wymieniłam parę przepalonych żarówek w kuchni i korytarzu, umyłam kinkiety. Zrobiło się ciut jaśniej. Wcześniej zmyłam witrynki na których ustawiłam moje rośliny domowe by zdobiły kuchnię i by się ogrzały w jej cieple, bo kuchnia w moim domu to najcieplejsze pomieszczenie :) Wykąpałam wszystkie rośliny, dobrze podlałam je ogrzaną wodą ze strumienia (bo ma mikroelementy i sole mineralne, jest miękka i najbardziej odpowiednia do podlewania roślin). Zmyłam już naczynia, a teraz zmywam słoiki przyniesione z piwnicy. Powoli robi się przestronniej w kuchni obecnie zastawionej zastępami doniczek, słoików i różnych plastików.

Link do strony z inspirującymi fotkami wnętrz domów:
http://www.facebook.com/WithaView

niedziela, 3 lutego 2013

Stratyfikacja nasion drzew owocowych

Aby nasiono drzewa owocowego wykiełkowało nam na wiosnę, musi podlec czasowej stratyfikacji, czyli obniżeniu temperatury.
Poniżej podaję optymalne temperatury chlodzenia nasion drzew owocowych:

JABŁOŃ ANTONÓWKA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godziny. Stratyfikować w temperaturze 3 stopni Celsjusza przez okres 3 miesięcy lub nieco dłużej (90-100 dni).
Siać od marca do kwietnia do gruntu. Siewki należy szkółkować jesienią lub wiosną nastepnego roku.

GRUSZA KAUKASKA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godz. Stratyfikować w temp. 3 +5C przez 70-90 dni. Siać w IV do gruntu. Szkółkować jednoroczne siewki.

GRUSZA POSPOLITA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godz. Stratyfikować w temp. 3 +5C przez 70-90 dni. Siać w IV do gruntu. Szkółkować jednoroczne rośliny.

ŚLIWA AŁYCZA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godziny. Stratyfikować przez 3 miesiące w temperaturze od 3 do 8 stopni Celsjusza i siać w kwietniu lub jeśli jest zbyt późno - zadołować nasiona latem na głebokość 70 cm i wysiać je na następną wiosnę do gruntu. Przesadzać jednoroczne rośliny.

WĘGIERKA WANGENHEIMA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godz. Stratyfikować w temp. 5C przez 90-110 dni. Siać w IV do gruntu. Można też zadołować nasiona i posiać je nastepnej wiosny. Szkółkować jednoroczne rośliny.

CZEREŚNIA PTASIA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godziny. Stratyfikować 3 miesiące w temperaturze 5 stopni Celsjusza. Siać w kwietniu do gruntu.
Można też zadołować siewki po zbiorze jesienią i trzymać do wiosny.

WIŚNIA WONNA ANTYPKA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godz. Stratyfikować w temp. 3 +8C przez 90-120 dni i siać w III-IV do gruntu. Można też nasiona zadołować latem na głebokośa 70 cm i wysiać na nasstepną wiosne. Siewki rosną szybko. Należy przesadzać jednoroczne rośliny.

MORELA
Nasiona moczyć w wodzie przez 24 godziny. Stratyfikować przez 90-120 dni w temperaturze. 3 do 5 stopni Celsjusza i siać do gruntu lub do inspektu w kwietniu następnego roku.
Czasami nasiona mogą rok przelegiwać. Siewki rosną szybko, należy przesadzać jednoroczne rośliny. 

Naturalne nawozy

W związku z tym, iż mam sporo popiołu, który jest znakomitym nawozem, postanowiłam odświeżyć i pogłębić moją wiedzę w tym temacie, którą to wiedzą się chętnie podzielę z innymi forumowiczami :)


Nawóz% azotu (N)% fosforu (P2O5)% potasu (K2O)% wapnia (CaO)mikroelementysubstancja organiczna
Kompost0,30,30,32,5umiarkowanie10-50
Obornik kompostowany0,40,270,550,46umiarkowanie10
Obornik bydlęcy świeży0,40,20,50,5umiarkowanie20-25
Obornik bydlęcy suszony21,644,1umiarkowanie45
Obornik koński0,50,30,40,2umiarkowanie30
Pomiot kurzy i gołębi1,61,50,92dużo25-30
Suszony pomiot ptasi3,542,56dużo30-70
Wióry, mączka rogowa10-144-5brak4,3mało60-80
Mączka z krwi11-151,3-1,50,7-0,80,6dużo60-70
Mączka kostna3-421-300,230-31umiarkowaniebrak
Śruta rącznikowa52,51brakbrak70
Tomasynabrak15-20brak45dużobrak
Kalimagnezjabrakbrak25-28brakMgO, Sbrak
Hiperfosbrak27brak33dużobrak
Popiół drzewnybrak2-46-1030-35dużobrak

[edytuj]Kompost

Wikipedia, nasz siostrzany projekt, zawiera artykuł na tematnawozów.
Prawidłowo wyprodukowany kompost jest bezsprzecznie najbardziej uniwersalnym nawozem, jaki można zastosować w ogrodnictwie. Wiedza teoretyczna dotycząca wytwarzania kompostu w warunkach ogrodowych zawarta jest w części książki pt.Kompostowanie.
Kompost działa szybciej niż świeży obornik, dlatego przeważnie stosujemy go wiosną, jest źródłem wszystkich niezbędnych roślinom składników mineralnych oraz próchnicy. Pozwala zagospodarować odpady organiczne z kuchni, które stanowią spory odsetek ogólnej masy odpadów produkowanych w domu czy gospodarstwie. Zamiast spalać liście czy trawę, można z powodzeniem przeznaczyć je na kompost lub ściółkę. Jeżeli od wielu lat uprawiamy ogród zgodnie z naturą, możemy śmiało spróbować uprawiać na samym kompoście nawet tak żarłoczne rośliny jak kapustne.
Najważniejszą chyba zaletą kompostu jest fakt, że pozwala on zachować tak pożądaną (właściwie nawet wymaganą w gospodarstwach ekologicznych) równowagę biologiczną w ogrodzie - odpady z ogrodu i domu przetwarzane są na nawóz, który zasila rośliny wykorzystywane w domu i w ten sposób cykl zamyka się.
Kompost może mieć bardzo różny skład. Można manipulować zawartością azotu w kompoście, dodając do niego rośliny motylkowe, obornik, niektóre zioła (będzie zawierał więcej azotu) lub też dodając wapna czy dolomitu (część azotu ulotni się wtedy do atmosfery). Można wzbogacić kompost w mikroelementy dodając np. mączkę kamienną (granitową, bazaltową itp.) albo popiół drzewny. Ponadto długo leżące komposty mają znacznie mniej materii organicznej a więc i próchnicy od kompostów dojrzewających krócej.
Porada
10 litrów kompostu bez dodatków zawiera przeciętnie 10-20 g azotu, 10 g tlenku fosforu(V) i 30 g tlenku potasu.

[edytuj]Obornik

Obornik zwierzęcy zawierający słomę jest najważniejszym nawozem w rolnictwie ekologicznym, zawierającym w zrównoważonym stosunku wszystkie niezbędne roślinom składniki (zwłaszcza obornik bydlęcy). W ogrodach biologicznych ma mniejsze znaczenie, gdyż większość ogrodników nie zajmuje się hodowlą zwierząt. Jeżeli jednak mamy możliwość pozyskania pewnego obornika (tzn. z czystej, pewnej hodowli, najlepiej z gospodarstwa ekologicznego, gdzie nie stosuje się hormonów i antybiotyków), to oczywiście będzie on bardzo dobrym nawozem w ogrodzie.
Lepszym rozwiązaniem jest dodanie obornika do kompostu niż bezpośrednio na zagony. Mniejsze ilości świeżego obornika kompostujemy razem z innymi odpadkami, większe natomiast oddzielnie - powstały z nich nawóz będzie służył do nawożenia np. roślin kapustnych czy dyni. W gospodarstwach ekologicznych obornik pryzmuje się przez około 6 miesięcy z zastosowaniem specjalnych roślinnych preparatów - jest on wtedy znacznie lepiej dostępny dla roślin i nie traci takich ilości wody, jakie straciłby w przypadku zwykłego kompostowania.
PoradaZasady stosowania świeżego obornika
 1. Gleby lekkie:
  • stosujemy częściej mniejsze dawki, 1-2 kg/m² co 2 lata
  • możemy stosować obornik wczesną wiosną
  • przekopujemy na głębokość około 12 cm, nieprzekopany jest narażony na straty azotu;
 2. Gleby ciężkie:
  • stosujemy rzadziej większe dawki, 3-4 kg/m² co 3-4 lata
  • stosujemy jesienią
  • przekopujemy płytko, na około 8 cm aby nie utrudniać jego rozkładu.
Świeży obornik na ciężkich glebach w pierwszym roku jest wykorzystywany zaledwie w 40% przez rośliny, dlatego dużo korzystniej jest stosować obornik pryzmowany lub kompostowany, który działa znacznie szybciej, gdyż jest już częściowo rozłożony.
Pewne znaczenie ma w ogrodach biologicznych suszony obornik bydlęcy, do nabycia praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym. Można nim zastąpić dojrzały obornik i nawozić wymagające rośliny, można rozcieńczyć go z wodą (i stosować do nawożenia pogłównego) lub dodać do kompostu.

Obornik koński ma podobny skład do bydlęcego. Jest nawozem gorącym.
Obornik koński można stosować tak samo jak bydlęcy, chociaż zawiera nieco mniej wody. Należy od do nawozów gorących (rozgrzewa się znacznie w trakcie pryzmowania), dlatego będzie miał zastosowanie w zimnych inspektach czy np. przy uprawie ciepłolubnych ogórków. Można śmiało kompostować go razem z obornikiem bydlęcym.
Obornik świński zawiera mniej wapnia od bydlęcego ale za to sporo fosforu. Jest nawozem zimnym i podobnie jak każdy obornik powinien zostać przekompostowany lub pryzmowany przed użyciem.
Obornik owczy, kozi i króliczy są nawozami gorącymi zawierającymi spore ilości azotu, nawet dwukrotnie większe od obornika bydlęcego. Po przekompostowaniu nadają się pod uprawę bardzo żarłocznych roślin jak żadne inne.

[edytuj]Pomiot ptasi

Ptasie nawozy charakteryzują się dużą ilością składników pokarmowych. Można je uzyskać nawet w ogrodach, hodując kury, kaczki czy gołębie. Nawozy te najlepiej kompostować wraz z ziemią i innymi odpadkami lub w zmieszaniu z obornikiem ssaków, gdyż bardzo szybko nagrzewają się. Świeży pomiot może łatwo poparzyć korzenie roślin. W ogrodach zastosowanie będzie miał także suszony pomiot kurzy - łatwo dostępny w sklepach ogrodniczych.
Uwaga!Uwaga!
Pomiot ptasi pochodzący z dużych, kurzych ferm nie może mieć zastosowania w ogrodzie. Zwierzęta są tam hodowane w nienaturalnych warunkach, karmi się je paszami zawierającymi antybiotyki i hormony oraz oczywiście GMO pryskane chemicznym wszystkoniszczącym Roundup'em zatruwającym rośliny i glebę oraz wszelkie organizmy żywe w tym kury, które są karmione pryskanymi Roundup'em GMO.
Guano peruwiańskie to odchody i szczątki ptaków morskich, osadzające się od stuleci na wybrzeżach Peru, tworzące tam metrowe pokłady. Jest bardzo bogate we wszystkie składniki pokarmowe i w materię organiczną, znacznie bogatsze od pozostałych nawozów zwierzęcych. W ogrodach ekologicznych odradza się stosowania tego nawozu z kilku względów. Intensywna eksploatacja złów to poważny problem ekologiczny a transport guano z Ameryki Południowej do Europy wykorzystuje znaczne ilości energii a więc i zasobów ziemskich. Ponadto podobne efekty można uzyskać stosując rodzime pomioty ptasie, nie ma więc potrzeby na wykorzystywanie guano.

[edytuj]Odpady poubojowe

Największe znaczenie w ogrodach będzie miała gotowa mieszanka mączki rogowej, mączki z krwi i mączki kostnej, zawierająca kompleks składników pokarmowych i dużo materii organicznej (do 70%), 7-9% azotu, 12% tlenku fosforu(V), 0,3% tlenku potasu, 13% tlenku wapnia. Odpady poubojowe są bardzo dobrym nawozem organicznym, działającym wolno. Pewne ilości możemy dodać do kompostu, polepszając tym samym jego skład. Praktycznie jednak w każdym ogrodzie można się obejść bez odpadów poubojowych, zastępując je kompostem i obornikiem.
Porada
Znaczenie nawozów organicznych
 • Stanowią doskonałe źródło próchnicy, zwiększającej zdolność gleby do magazynowania składników pokarmowych i poprawiającej stosunki wodno-powietrzne.
 • Polepszają strukturę każdej gleby, także jej pojemność wodną.
 • Są źródłem składników pokarmowych dla roślin i mikroorganizmów glebowych, dostarczają ich stopniowo w ciągu wegetacji, dzięki czemu ryzyko przenawożenia jest minimalne.
 • Łagodzą ujemne skutki, jakie mogą wystąpić w przypadku wykorzystywania mineralnych nawozów sztucznych w ogrodzie.
 • Większość nawozów organicznych zawiera wszelkie niezbędne roślinom składniki.

[edytuj]Nawozy mineralne

Nie jest prawdą, że w ogrodach czy gospodarstwach ekologicznych nie można stosować nawozów mineralnych. Naturalne nawozy mineralne i niektóre inne, działające powoli są dopuszczone w rolnictwie organicznym. Nieporozumienie wynika z faktu, iż zwykle stawia się znak równości między nawozami mineralnymi pochodzącymi z naturalnych źródeł a nawozami mineralnymi wytworzonymi sztucznie.
Nawozy mineralne mają zastosowanie jedynie tam, gdzie wystąpiły niedobory jakiegoś pierwiastka w glebie oraz np. przy przestawianiu się na metody biologiczne. W innym przypadku powinniśmy zrezygnować z ich stosowania.
Miękkie fosforyty, np. hiperfos mają zastosowanie jedynie na glebach kwaśnych, ze względu na dużą zawartość wapnia. Nie poleca się natomiast stosować w ogrodach ekologicznych szybko działających soli fosforanowych, takich jak superfosfat.
Tomasyna powstaje jako produkt uboczny przy produkcji stali, ze względu jednak na powolne działanie jest dopuszczona w rolnictwie ekologicznym. Zawiera więcej wapnia niż hiperfos, dlatego można stosować jedynie na glebach kwaśnych, wymagających wapnowania.
Kalimagnezja jest surowcem kopalnym, poddanym obróbce, dzięki której traci szkodliwy dla roślin chlor. Zawiera dużo potasu i poleca się ją stosować przy jego niedoborach oraz przy przestawieniu gospodarstwa.
Większe znaczenie w ogrodach ma popiół drzewny, z racji dostępności i bogactwa składników pokarmowych (popiół z drzew iglastych posiada mniej składników niż popiół z drzew liściastych). Jeżeli posiadamy kominek czy kocioł na drewno możemy wykorzystać powstały w nich popiół dodając go do kompostu czy też bezpośrednio na zagony. Działa powoli i w przeciwieństwie do pozostałych nawozów mineralnych ma w miarę zrównoważony skład (nie zawiera tylko azotu).

[edytuj]Inne nawozy

Śruta rącznikowa powstaje po sprasowaniu nasion rącznika. Nie ma większego znaczenia w naszych ogrodach z racji dostępności, ponadto może wywoływać objawy alergiczne.
Wytłoki owocowe są nawozami regionalnymi i mają niską wartość nawozową, poza dużą zawartością substancji organicznej. W ogrodach biologicznych nie powinno się stosować wytłoków z owoców pryskanych środkami chemicznymi.
Nawozy z glonów morskich zawierają sporo wapnia oraz inne pierwiastki. Nawożenie dolistne roślin zwiększa ich odporność. Jeżeli mamy dostęp do glonów z niezanieczyszczonych wód, możemy je kompostować. Można też stosować gotowe preparaty z glonów, dostępne w specjalistycznych sklepach ogrodniczych.
Może nie brzmi to apetycznie, ale bardzo dobrym nawozem mogą być ludzkie fekalia, które jednak należy odpowiednio spreparować. Służą ku temu tzw. suche toalety, wyposażone w elektryczne systemy wietrzenia, dzięki czemu nie wydziela się z nich nieprzyjemny zapach, gdyż procesy gnilne zostają wstrzymane. Pojemniki z takich toalet regularnie wyjmuje się i zawartość poddaje się przyspieszonemu kompostowaniu - wszelkie patogeny zostaną usunięte. Nawóz można stosować zarówno pod rośliny ozdobne jak i uprawne. Należy nadmienić, że wykorzystywanie suchych toalet zmniejsza zużycie wody o przeciętnie 50%. Dodatkowo z takich toalet odprowadzany jest mocz, który można stosować do podlewania trawników w rozcieńczeniu 1:10.

źródło: wikibooks